Información

Título:
Breu instruccio del Mestre Racional de la Ciutat y Regne de Valencia, perals capbreus que sa Magestat ha manat que los Batles de les ciutats, viles, y llochs del dit Regne facen de deu en deu anys ... [Texto impreso]
Materia:
Emfiteusi-València (Regne)-S.XVII
Materia:
Enfiteusis-València (Regne)-S.XVII

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON