Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets y atorgats per la S.C.R.M. del rey don Phelip ... : en les corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia en la vila de Monço en lo any MDLXXXV

Expresión

Exportar

Manifestaciones asociadas

Realizar otra búsqueda