Raonament y coloqui nou ahon li referix un Llauró a una valencianeta les moltes gracies que tè, y com descendix de gran chent [sic], los carrecs que han tingut sos parents, el festech que ell tinguè, y com se li volia zampar la señora un rosi castañ, que ell duya quant anaba a festechar : y les moltes gracies que tenia eixe animal

Expresión

Exportar

Manifestaciones asociadas

Realizar otra búsqueda