Tito Bufalampolla, y Sento el Formal, habent oit llegir el Rahonament del Pardal Sisó y el Dragó del Colegi, determiná aquell anar à Sent Joan à fi de averiguar si el dit Sisó li respondrá à les preguntes que vol ferli ... : segona part

Expresión

Exportar

Manifestaciones asociadas

Realizar otra búsqueda