Comença la comedia de Dant Allighieri de Florença ... / traslatada per Nandreu ffabrer algutzir del molt alt princep [et] victorios senyor lo Rey don alfonso Rey darago de rims vulgars cathalans

Realizar otra búsqueda