Colombia cafetera - Parte 2.12. Santander

Manifestación

Autores
Identificador
868881
Fecha de publicación
1927
Forma obra
Texto
Lugar de producción
Barcelona: Artes Gráficas, 1927
Idioma
español
Nota de edición
Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)
Materias
 • Ciencias naturales y matemáticas; Ciencias naturales y matemáticas / Animales; Ciencias naturales y matemáticas / Ciencias de la tierra / Geología, hidrología, meteorología; Ciencias naturales y matemáticas / Plantas; Ciencias sociales; Ciencias sociales / Administración pública y ciencia militar; Ciencias sociales / Ciencia política; Ciencias sociales / Comercio, comunicaciones, transporte; Ciencias sociales / Economía; Ciencias sociales / Comunidades; Geografía e Historia; Geografía e Historia / Geografía y viajes; Geografía e Historia / Geografía y viajes / Geografía de y viajes en América del Sur; Tecnología; Tecnología / Agricultura y tecnologías relacionadas; Tecnología / Manufactura;
Notas
 • Colombia
 • Dominio público
 • Administración pública; Agricultura; Comercio; Economía; Educación; Estadísticas; Exportaciones; Flora y fauna; Geografía política; Importaciones; Infraestructura sanitaria; Límites y fronteras; Manufactura; Medios de comunicación; Población; Política y gobierno; Producción; Recursos naturales; Vías de comunicación
 • ~11 to ~ "\¡~tllülltll'l t' I'tt~n , ,l~rlnl~ ~~ \Tt-:-:¿:lJ{)~ . ~antandc·t ~ !J~U •:unlc.~ ~ ~ohrc I n~ \ln~d.1lt•na . habiltmt~ 191~ . f u~ 1 ~ ,0110 nntalid~\d ú ltimt>'-~ naoimitnto~ mort<~hcl;u.l ~ h~t•ctl', fi-.¡ca~ ttcerl~ldtl ~aut,wtlct t.on~idl:rHI:-tl I'P.VÍOllt:~. re~i6n In~ ~it nadn ~: 1~, cent mlc~ mo~-o, CoRDtl.t.~t HAI'i . ~\ í~>. t· l·t'mo d esi ~utd \RTA~IE\ IH·~ urb~n . l.t~, qu~" d~· ~il(ut• OJtlla~ io~ ~ 1't.'ciL~ pl;ncipal~; ~~~ 'nh~ Vt·~nbh.· ~ogz :~0 lmc.¡t~ la~ ~ ~'L' u~ricoln, lu~ n~ticultura ~"'glmdo p.:~o:.'\do d~>htdo d~'l <~hlil{tH'i<'m tnnt~'> indu~lrw lo~ ~o,o¡¡ ~tli'IIR tl~' kilo>~ de~portar prinripnk~ nutl'li~ cla~e ~ll>hH 0Ta.o~ swí11~ar. ~u-. J~ot:: l~.H calidnclt·~ ~OS, licor~s . juhOIIt'~<, t•ont~umen famiha~ lo~ ln~ '0)1t:~lC'AC1 CJ~um t·~o·rna prc:-t~ néreo.~ lluc>ammtlll~.tn.) uav··~ ~Ocit•dac.l ~e ~:o m•nuc•Julrt int~r· 111edio~. t·f~RRR\ , pod~ yt~ ~<'en•tcio. 11: lCO~ ~erti611 Bu~otá, Xt>111~1<:6n C'hiqwnq111r~t exten~itín el~ h·m~stt'l', ~e ~urcun cxt~n~>poca~ ~·a ndal :.o~ ifclt"~o. ~" lran~it>
   ~ 'la~d!ll(•un. ¡;~e ins.t·~·urn [)('lj~ro,.¡t Buc>~rt~~rHutga So~a ro ~ ~.mtr~ ~ "o~umn;;o Sng~tmo!lo ~nllcieutc mf\;o~ ~;ca arL'il·~gnc.la.. intt·rc~ndo l' l l~s ,¡,~part:lnH•nl o~, oht~, ttrtii'WII''~~'fCI-pil~ tl In~ c.~-. kilómetro~ ('arr~'tl'la. cst1~ LihtWtl~d , ~:~alJclo. Lil~rlo J . e:~., ~ !JMt/.~ ~ p;~ La~ E~ta n·~iont• />~la ~o con~tmyo pohblc ionL·~ ('h:';\Jf~ ~ilómrti'O:'I ..,u~ Huca•·aman~a ~.utl<,s; ~h•ria. . ~''"t i~.:nc tmcntl).~ ci~nnilh•s. ~ITQ' cOtl~>l'l"Va"' Pa~ .t~ 'dl;f··~"r t~bnco ~;t:dltt!Í,~ mot.lcn.l~ dc.,,otlt~ ~·C'iondot> ~;>;al. adlsti<·a~ t•ur1tpl~A l'mrt<~ ~2s,2na l o~ últinw~ niío~ ~·n<.•rtd rnumH>~ l U•1"''1'-rhm~ -~~- 1!11~ 1-1.:~!1'2 1.;!1,1~11 1 ~21 · ~.3iill flc>t. ·~. 1'''::\.~corndumenle >~i<.lo lu.~ t.lx.pm t•tc ion<.~ sun lunJN·t•a n a~. blü~n. ~:ncu<•ut ¡n·e~U}Ill('~>lal ~>i~tcuto ¡,¡ fi~l':diznr ión la~ ~u;.; impn>~il·ió n nHt.-~t C'i(w ~ ~:st u.dt'-licm• ~ ~ ft~1,31li'M ~32, !~J;! t~flti.H•HI':I t!r.!~, . l <'lltll~ bebida~ oonf'~pon d~ I n~ ~Uél'Ol' ponl~t?~o" , pi~adm•• dc~tilad os t>~pf'•·inl lo~ n.rroh~l. depattarn~nto ntilidade~ t>~ti­~ Cplohción t·~llt ~c uri al-> ml>ana~ ~ in~t lo~ iente~ Cole~rio ('nk~iu Gimna:,~jo t'nlco~io ( 'nrid::~d· E scurl:-~ .1 t u~ Rent.1~ :R enta~ Ti\>Jlnc is<~n Hijo~; Día.~ "Librerí>~. •Lib~·criEI Ordritiu~. ~~Pl''"t. Cd.MlONI~M l''rouci~cu d~ fiermt\ll<~nzále;~ Mont~ Martine~~: SPnC~lcla :ariine~. Com~lejas Me.~os V&ldivieso~ 1~1 Punt~ Na~ru.. Ca.t~cino R:~.u\ón Alt~~hnn~n t<~ HelL~·jo ~ramento Mnrtínc~ F'ilotllent~o ~lartÚl(>:t. ~oñc. ¡\lapou~ C~simiro ~lateus i~ Ru~ o~ SANTA.t~DER phmt~civisla Hc~ma-nos P:~lonog1 o Alt~gl.'U(·ia lfantill~ ~icoJiis. Jooq~1ín ~r~rtínc:¡: Orti~. HernándN~ plant.ocioue~ Mantill~ :K~) Ptolmire~ So.nt~s ~L ~anta ~edma ~uel Ordóiie~. Cru~ ~epomucl!.llo ~icanor Crurct~ R\)j~ Frant~ra Femándv~ Crn~ Martín~ o,~.,ooo Bu6naví.>~ta Moral~;. ~olano hij<1~ ~icol.k ~lui\o7 ~ilvn. Siln~o. I~1o L:~o ~Iotica .Albert~ Est~b&n Bt'nohll'lll~J .An.~~bno BArbar~~ ~iorrovc¡·d~ s.~n G~lvi.. ~ Yut•lm~ Clementt~ Pnrr~~o Rt~mirez ~ .ooo ·~ ~ ~.ooo ~-000 'i~rlÍII Ccl~o &nt~~- ~icul6 1 Cuchillr~ ~> ~\guitre I.a~M cafeto~ ~L l<'eli~ Vele~oo ~futuaHdad Re~ Cario~ Argü~.>lles }.i:Rteni.~loo Ordód~ '?e~ Filadolflt~o Bn~>nOR ~o'oa Progre~o li~u.jardo Lu i.<~ Pr~entMi6n Vario~; Jos~ J~n ~funiu l .~ SA~TANDElt Cllineha~to Vegerama~ Ordóñc:~ P~tíño Di~o Hivero~o .A.fanador~A Góme~ ~('!'ida Mltño~ Sant~ ~Im·oia G·r1nl~1dn ~L. ~l. Nica.~in ::\Inn~lvt> J~erl1'0 Herm6gcne~> Stm~ Ro~u ~1artiniana. Quiüone~ Agu~ ~ 2~00 Fronci~oo Rodri~o Caoo~ 06uu~z ))i6gcn~ L~jo.. Floresh~. Florc.~tl\. ~tuna . ~aran Ango~ P~re~ L~rrn1.ab&l Is~lllb Fl6n~~ l o'l~ A ire~ D~P~"~ISt\ i~r•> Gmnadv~ Uru~un :\l~ud Ur~o~ua fil\l"~jwo; T..uu¡·ado.~ 1 ~\ Ordóñe~ ~.ooo SAl~TANDER ~l plantacione~;; Varia~; refi.en~ nuev:~. l ~anda ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ IYiu?;t;p;o~ 6ij\A~AMAN6A -~ ~gu ~dA ~ B~ttuli'l ~ - 'hp_J~~~JO ~ C~tpiti ~ ~ e~..~ eh~~-~ ~ ~ ~ ~al{l) ~ ~ ~l.l"ht~ ~ G~.~~poH G~~p::.a ~ ord~f) l~bnJ~ IYht"b~n ~ mir~l)db fhd~~~tst~ Pi11~hot~ ~ N~tio~bl ~ Rio~~ ~ ~~ fl11dr~5 B~~ito ~ 5~ .S~ ~ 5~Vitt~h. 5irr,~tot11 ~ ~ ~, V:~.~ll~t ~ V~ ~ ZbplltO~A ~ ~ ~
Enlace permanente
https://www.cervantesvirtual.com/obra/colombia-cafetera--parte-212-santander-868881
Enlaces

Exportar

 • RDF
 • JSON
 • BibTeX

Realizar otra búsqueda