Colombia cafetera - Parte 1.2. Información geográfica, etnográfica, demográfica y eclesiástica

Manifestación

Autores
Identificador
871614
Fecha de publicación
1927
Forma obra
Texto
Lugar de producción
Barcelona: Artes Gráficas, 1927
Idioma
español
Nota de edición
Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)
Materias
  • Ciencias naturales y matemáticas; Ciencias naturales y matemáticas / Animales; Ciencias naturales y matemáticas / Ciencias de la tierra / Geología, hidrología, meteorología; Ciencias naturales y matemáticas / Plantas; Ciencias sociales; Ciencias sociales / Administración pública y ciencia militar; Ciencias sociales / Ciencia política; Ciencias sociales / Comercio, comunicaciones, transporte; Ciencias sociales / Economía; Ciencias sociales / Comunidades; Geografía e Historia; Geografía e Historia / Geografía y viajes; Geografía e Historia / Geografía y viajes / Geografía de y viajes en América del Sur; Tecnología; Tecnología / Agricultura y tecnologías relacionadas; Tecnología / Manufactura;
Notas
  • Colombia
  • Dominio público
  • Administración pública; Agricultura; Comercio; Economía; Educación; Estadísticas; Exportaciones; Flora y fauna; Geografía política; Importaciones; Infraestructura sanitaria; Límites y fronteras; Manufactura; Medios de comunicación; Población; Política y gobierno; Producción; Recursos naturales; Vías de comunicación
  • Etn o~;ra¡> hi ca SITUACIO~ ~ ~-· -·~~::~:~.:n ~ ~l UNDIAL COT.O~IBL\ Trata~os Br~~¡sil, do~ Got~jim, hnstL~ E x'l'E.N~IÓN 1.2~3,405 !~:~> 0Spt~iiula .\lHóEN' l~ (N.\ H••H·~ 1U,~OU GU.'l'J~M. iuglesa~-> ~'RANCL\ ESP.\~,\ ~!) Ku'.~ C'O~llS .\ Km.~ e~ta At~tioquia. ~arii'io Km.~ co~rPARAnos ORIE~'l'.\L Tfw~~tulrc1, Pu~C/7flsl•!flt. Oru~ metro~ puntlientf'~ gromli•>~o Cll~() 'I'M~. ~ftiUÜt:. ~n~pcndidns e~ l'O'H"~> Cl•'n~~ 1.~._ l'i~\·n hi~toritl d~ lrtcl•• l~<·ntkn· U~ti<:oll, crt·~to~ p¡lrnmo.~¡¡s ~lcum~nn molro:~); do~dc ~ Bo iH~Il tr<~s; ~l'JH 'a. lo~ ne~ Purac~ . :~otnn\ lll<.~jest;:~d ~. ~ERRA1AS l~ntn.· l~ttdiJw, 4:Ltt~rs~: ~};P.R,u;f., ~ ~;ur· ~~ V, ma~'o r Papa.~; e~carpadas du ra n.t f~ l~ derecJu~. b~>ja d~ de~de ~~tguas esc~wpados. AJ~ú ~Mar a.paro~n CAL•'l'.:'l' ~RA fNtÓJn('fl(,l~ f·l~! lrii'OS •~atto. tambl~n ~1',-,uuo. ln~'lm!l ~mn desnglit·~ f¡t l ~ oítlnt~ gtl.S CMtogo~ l·~n nmnnJ'olSÍsimru~ ( I'ulo tt~l, ~1utmcil la, cleli3gtu:~ ~· por Pt~jurlll Mngd~lent\. ~lagclal1• nn: C'I~IIIJfiiJ mm·~ L~ mú~ onc~bo. 8~té. ~u.~ chingttl¡~. ~'lagdnl nave~nci6n ~ l 11gdok•nn.. Allt t.~co-, la ~'ll•O Dr~rparrom"dfl·n m~tro.; !Qt::t~ u.uo~> ~n d ~> t~-tutlll Sic·el~a (~~ qui~'>ncs C'~cie•' ':dcO!'Il~ lt•~uun d~ lu vu~non incti~ls 1~~ 1n nlmndt~ ·~1 mA.-xim~t nno~< Ma gdt•lf.'n~ t~huncltulli!S ~CcH, ~ ~togd11 lcnn ~n¡;.nuo•u; ~ L~:hr1j11; E~w lll~IUJ<~ lo~ Ro~!\ sí~miuo11, tcl~('" la~uuo., tn6~ n<~lllhl.- lllt~cuo La~ ~uu : TI!.Qtrr.ND.nr.o~, l1~JJ kil óm~ trOII ~lt>\"OCión, ~nltns Pu~u111bío T't~111 (11'C, d~'>pnrto.mt:-nto P¡¡.>vutlt~n. SllltOt~ po1~ Gnliita.r:~ ~~JIFJlC~ ~~\\\-P08LACION-5UPERFICIE '-"-~~ DIVER~A5 5ECCIONE~ 4>(~,. ~\, ~@fl@ffl/1)1/GJ "' 1~8?ff#filt1=::-Vi'h~~ ~4~ ~ Boya~~ c~l~h/ Cho)()rtl~ ~ 74{1, 3!1~ ~ E~c: atac Huyo~cA lllilt~ \[agdalru~ Snn<~nd~•· ~~FI\Q ~ ~ ~ ;,~0.01111 ~i (\,IIHU ~ ~ \mh, ~ i11~11· l 'tl ~ll'o ,~I\IJllf'ftl td~>•du ~1111 POBL~CIQN ~O LOITlBI~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .306~$ (QmiS~Rt~S ~R.F\UC Purm~Y o V~ VI~HPIDPI cn~ i ~re~imien to (•xpre~>aclo la~ cne~tta pa.í~<, l~s ~· d~ obtt~ner ~· duplic:~ Lt~ lo~ e~ rome~•cio ; lo~ mgle~E>s, {1·ance~es c~pail~Jlc ~ e~pa­píthlic:~ hl}r,c~rlo ur~.>a$ ~· ~ accgidc~:; 23~ 1~$95 11~06 ~~? l ifY¿~ ~le ~ a.<~i lr~ ft.~ rritoriHleR: Boy~ú . Ca l~las , Tolim:~, ~Iel:\. l~ nat~lidod iuvarit~hJe. r~~sumen mi~mos cle~prendiéndose l a.~ num~rioas tjtl~ d~ Fra~cia, ~ ~ ~ ~ ci~rta •\llti(lquj¡~ ~;~-2u &nlnmJ~r V~llo l,~ro t>~ rug~.\a COLO~tDIA ~¡ Fra.noit~. paí~ MORT~LIDRD mnrcadt~ cone~pon de tatnhi~n ~iguen ~lota. J~p6n , COLO~f8t.t). ¡.~rancia Ar~t>ntin ~ ;:~\~~~ ~® WfS®&/l!J~0 ~~ ~rs a~~~~~~ rr~~al3~ ~ --------~~~-------- ~\l5T~ I.() ~oo¡ U AB I TA~TE.S Cund.inamarc1~ T'>lim~~o Ooajir::~. o·~G de~?cendente ··~· Nortea.méric~~t, negro<~, ~egra. €1ntio~uih ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~~ l~~ ~ ~~ .mm \ul)di~hll)~rcb r~ nn h~dhlt~h ~ Nort~~~\)~~t1~~u~ ~~ug~~l 1~!4~a:J!J ~ ~ ~ ~hnhl\dn ~ ~ 1§~~ ~ ~ ~ ~ Vbll~ ~ m,$~~.Q ~ k1:1~~1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ h~ m;rt.,tidll~ ll'l.S~ Cmill)lt~to v~3tt.,tit~o ~OEFICIENTE:l nacimíeut~s ~ ~ ~>iendo ésto~ ~)osques, deporte~, ~e deporte~ cau~as di~co, e~grima, ejercicio~> C..Xt~lcn girn~ tlet)atlatnC}ntt\l~. ~- j1u~ga11 lo~-> ~ co pa~ prE~mio~< pN'ióflico~ ~:mp1·¡mu. Cc)lc~ioR ~ clo:~idadcf' 1:~ ~~tcíonttl, J.~~c11ela ~(ilitar, in~;tituciones ~arivmlle.o.; po~>Con 'al'iu~ ~ ~- T...at-~ eo lonia.<~ d~su.1 lo~ ajwlre~; , dlam~ a~ int ert'snnt c~ l.'\~ mi~n111 ex.i~ten rsco~ido <~ociedAd lin ~ ~ ~ociaJrs rennione~ ecre."'.tiva~. chtsionnle~. Lo>~ ls~ elltt~blt'cc recuHoci~utlol~. ~~t:n<>ialt-lemen! n urd~nand0 antoridafle~ obligada~ E'~hí. tolera.nc[~a, ~u e~ profe~nr ob~ervar concicmcil~ . 1(~ ~~t11 rcpre~entnr l~yea lm~ p~rtí.mccidll ex:i~t1en ~. E:clesiá~tioMnen tt> dívicl<~ .Al'quidi6CttlSÍ~> eri~!ida ~u Popt~.VÚ•fl fu~ro n cm·r~Rponden ~Siguitmte~: ne~:~, Herm~Jnitas v~~¡rios
Enlace permanente
https://www.cervantesvirtual.com/obra/colombia-cafetera--parte-12-informacion-geografica-etnografica-demografica-y-eclesiastica-871614
Enlaces

Exportar

  • RDF
  • JSON
  • BibTeX

Realizar otra búsqueda