Colombia cafetera - Parte 1.4. Información Postal telegráfica, Educacionista, y Sanitaria

Manifestación

Autores
Identificador
860714
Fecha de publicación
1927
Forma obra
Texto
Lugar de producción
Barcelona: Artes Gráficas, 1927
Idioma
español
Nota de edición
Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)
Materias
  • Ciencias naturales y matemáticas; Ciencias naturales y matemáticas / Animales; Ciencias naturales y matemáticas / Ciencias de la tierra / Geología, hidrología, meteorología; Ciencias naturales y matemáticas / Plantas; Ciencias sociales; Ciencias sociales / Administración pública y ciencia militar; Ciencias sociales / Ciencia política; Ciencias sociales / Comercio, comunicaciones, transporte; Ciencias sociales / Economía; Ciencias sociales / Comunidades; Geografía e Historia; Geografía e Historia / Geografía y viajes; Geografía e Historia / Geografía y viajes / Geografía de y viajes en América del Sur; Tecnología; Tecnología / Agricultura y tecnologías relacionadas; Tecnología / Manufactura;
Notas
  • Colombia
  • Dominio público
  • Administración pública; Agricultura; Comercio; Economía; Educación; Estadísticas; Exportaciones; Flora y fauna; Geografía política; Importaciones; Infraestructura sanitaria; Límites y fronteras; Manufactura; Medios de comunicación; Población; Política y gobierno; Producción; Recursos naturales; Vías de comunicación
  • ·a~ ~if>Jni sta Postul~, S~:~, ~~ ~llas cxcl u~iva­1l~ ·l s~r dcio C'o~ta. l~'ilipinas. Homht r<~.s , oam~. p l~m !:HRfiF:tJ~ legisl~tcilí'n paí~t-15 {\o~t 'l'<~rJil1 sencill~l'" ldt~m (folit•it..~~>Ci6n. pé.-l~tOI.•, (ft~ li(Hti~('Í ÓH, CCH~Jdll," tnt~ impr••~;os. (1'0·~ ~ (m~nos ,.,...,.,~~.,.,.,...,.A.r.;.J"/J.·,.,.~ ~ COLO~\. ~kilogramos lu.ga.~es, lín~as corr~spondencia g~ra corre~:>pondenGia encomie1~cl~s . de~tinado~:> po~tales po~tal q~ d~~ radiogra~a. e,si;~pilla n~ Or~ga.. ~ído. ~D TtbEG~fiGA cifr~f:l ~r 1\E~ T[ll~K~fl~~ X::'~".:! ~ .J~:::~_l, ~ULVM~IA L~~::r:~".r ~ Ibagu~. ~ Don~ods, ~ ~ Cúc ü~o. ~ ~ ~ ~ ~ dist.aJ'!_ci a~, concesione~ COI~siderará. tiemp~. interese~ ­tel~ fónicos exte~sión, ~ · impor- ~ estaciot~es depart~~¡mentos servic~o ~e~e~~!~ estacion~s 1~ ~u u~a André~. ~~¡ún metro~. dist~Jncia ~ea ~·ive OFTCINA ~ Int~>rna.. Anrl r~< ~Iagda.lena mixh~. (Antioqni ~t), l~strella (Bo~·ncá). Gal~rá.s mixh~. lA~ ~lesas (~nrii\o). ·(~la.gdalenn.}, (N~riño ~ia.riquit.a. ~[arulanda ~[cdialuna (Hnilt~.), ~ilr. .::'\••Pnmu~ ~twvu Nuuch~ ~ÍIIii'Z Onza¡.:.~ Ort~l'lll\ m~>tf"ll), p,~l10ru (~nll\•l lltUH (~orl-e ['~ofl {~nrj rio Pln>ll~ (<.'1\IJL\.~). l.d.ntior¡uit~). (Cnltlr~'<)• cr~•>yut•t\), ['i~tln•rt ••lu\ (~fa¡¡:dnl.·lll' ( H11i11~) . l'lo~o tu¡~lll l'llt~hlot·: Ptt~~bluuucvc• (;~ ('ulo~t~hin ::,.:.nt•l~> Ptt~rto (Cr•ldu.~ T'nritlt~t'ÍÓrl Qllill1bt~)'tl. R~ntPd pin~clal.·n.o.), 11~. lt•u~). ( .\lugtl~Al~>utl. ). Ó3~lívar), (Antioq~tia), mixh~. S<~.n viJI~ (Boy~n ) l.W~tt~. ~ilmló ~ill~.<ó ~inlll•lojo ~úlocrin Ulixt~ h1~ ~~~~. tui~ :-lm~t~>uM\ !l'~itJ-lo (t"undinamur~) . .~ho (MtH;dalc·n~ ). (~ariño), 'l't'ln~> (Bo~·u.cÁ), T3~CIJ r.·m~h~ l~OLOMBJA CAFl~TE HA (Ma~d.\ltttl\). (Cunditt~Atut~Col)l, Tt· ll~ Ht.oyt~tti.). ~urté ~ >~lt ' l'ibo.~"'3 (Anttn.marca). l~s des~rrollado lo~; I.Ja>:~t~ Mo~tessori, ro~mo. conveniente~, selecciona~ ~J.yu.dan ~ ~ r.ecog~dos e~mero lNSTlTUCI ONl~S relacionado~ \lo'l~Tim 1~7 lu~ pt~paración cla~('R: lo~ H·<~nico l•'act~ dip1om!\~ sot~ toniclos llHlllicipt~lc'l, t•nlitln,dc~ fl<~ ÍllLimo~:? lt ~ :<~ornct e....,e ~~ IH~chillt>rato fí~i cn. cr~al filo<~ofía letra<~ ~iguic nh.•s ~ ~ h~tín (do:~ (do.:~ ing ló~ ~co~ro.fi.'\ hit~toria. c u~o) , r.rámen~8 Ft~cu dc~an'Ollo U'ln.ar Lh\~ olio~;, ic•t~.li•J· ..,ulH-encif•undo~ E!\~ E~.\NZ .\ CO~fER('L\L Lut~ reco•uociclu~:~ ~u!'> l'Htudio~ c~tún sctcirme~. O\H~lc)4 O()l~t~'l"rial Alguno~ cuyo~> ~n n <'l)LO~IBI.\ Aut.io qui ~~ t.icnt~ lo~ un•~ orgt~nizncióu ~llt.'ncialmcute ~:omet'Cia l, J~u ~ vario~: ~li­doud~:~ ~n'ieiia.tw.n. l~R~~~A~ZA J'~n tambi~n ct~tablcoimion­uncionale<~, ~e ~ ~in ga~tol!, T~c~tico ~ materia~ ~ Cl'istil a~. ~ o.htl.t~ll ~ciío ritas, .rta. H1~ Comi~ión esta~ conve~encia ~JS ~ ~·<.tH' I Ar t uNs­HEI'l1 Ut.tk.l'nLU!LI L 1~ H~nbur~ \l~nwnit•) ; \CIÓ~ l'ltOPAl.A~U.\ t "rquinnont~ . l·:~pPih! ~orl-. F~~t L •~ Comcrciale~ ~>igu lcmt~iu, ~ puí~ ex-po!--icionc~ feri11~ d~ ~ut•va. ~ th-e~. Ju~ln.t~na 1•~!'-
Enlace permanente
https://www.cervantesvirtual.com/obra/colombia-cafetera--parte-14-informacion-postal-telegrafica-educacionista-y-sanitaria-860714
Enlaces

Exportar

  • RDF
  • JSON
  • BibTeX

Realizar otra búsqueda