Colombia cafetera - Parte 4.2. Agricultura, Ganadería, Flora y Fauna

Manifestación

Autores
Identificador
874458
Fecha de publicación
1927
Forma obra
Texto
Lugar de producción
Barcelona: Artes Gráficas, 1927
Idioma
español
Nota de edición
Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)
Materias
  • Ciencias naturales y matemáticas; Ciencias naturales y matemáticas / Animales; Ciencias naturales y matemáticas / Ciencias de la tierra / Geología, hidrología, meteorología; Ciencias naturales y matemáticas / Plantas; Ciencias sociales; Ciencias sociales / Administración pública y ciencia militar; Ciencias sociales / Ciencia política; Ciencias sociales / Comercio, comunicaciones, transporte; Ciencias sociales / Economía; Ciencias sociales / Comunidades; Geografía e Historia; Geografía e Historia / Geografía y viajes; Geografía e Historia / Geografía y viajes / Geografía de y viajes en América del Sur; Tecnología; Tecnología / Agricultura y tecnologías relacionadas; Tecnología / Manufactura;
Notas
  • Colombia
  • Dominio público
  • Administración pública; Agricultura; Comercio; Economía; Educación; Estadísticas; Exportaciones; Flora y fauna; Geografía política; Importaciones; Infraestructura sanitaria; Límites y fronteras; Manufactura; Medios de comunicación; Población; Política y gobierno; Producción; Recursos naturales; Vías de comunicación
  • ~ebido si~uación ~4L1 ~~ !:' revista~:Noticias localida~es \let~ geraniácea~, salvia~ Compt~Utas. últim~s). orna.menta~es. Tecomc~ albc~. hoja~. ~1 ~e lo~ gan~do, Phlettn~ vulgari.~. Frezi~ra GAF~TERA ~1mo, .~lnallm$a Piñul'l~•. Cittu~ t:r~ru~do. ~~~ C·~üafiJitUill, ll~ll~>elwttt Et~gr.nirz l'rutlt~ dollle~-tita. Gmnadillt~, cuadraflt¡ulart~ t·~cnctütlmentc ~in Q ·~cnido rutim~rios c~l ·~ient.~li ca t~grot(·t·n iico, ~o:ncuc ntran al'C:illo~os. ar<'illo~os, incooYtmient~ rad.tll'i~o n~bada. C'att(~n c~~ocoo, mah~ . pl~•tt ox , ~n 11)~ A~tLi~HJilÜt fértilc.~ lo~ ~echi vugtl<~ cniít~ frijoles~- d~CÍll>C 1111~ll1a f~,,·llc:íthtd :-.~> urro~. ~;tcao, ni~nrr· t~ d~pa rtt~rtlcJttt•» t•wn1'>~~•·h, ~lugu~l lC t U\ ~t· e~tÍ('lltlr ,\l~rlnh•un. t u~ d~ ~lat•tfn, ha~ta Zootecrut~> Ademá~, lt~ ins~ctot> vcrbale~ l?R~CirALI!!S vegetal~·, salitnm~). Mn~umo anm~l ha.rim~ <~on lo~:~ cosech~ ft~bricaci6r1 t·~haUos clase.~ est(~ kilogr~trno. COL0~1BIANO . Tejido~. Presentación~ Fa~on conden~adores, ~4 Palmit~a, !~1])USTRIA llt~tsa ofu:~e ~cimoa74.915 '\acimo~3'84+ ~ I'S~5. 1 SO 3'1~9.307 L. 1~ e~tu •·~lt:tmdinatiá lo~ mp,;c:-~ ~~·~ ~· ~ ~~~~ pt •npt~H· ir'tn, ~'''~ÍIII ~~~ In~< " ~, ; ~ l'tg uit ·nte<~ 1111~ 1 . :~!)7 4 6~. ~ ~t'l :1~ 1:~ ~ueva. E ~t OI' va'port>~o~ ral'imo<~, lo~ biano~ ~tarta produ ~.;tos ~~ rnit ~ ulH~ el~ lo~ c-.pecialcE~. ~iendo ~1 e~ imlu~;ll·ia indu~n·in t~s ~~~ r1o:-~, COl't'~­t• ipio~ prod\lr tott'~. •(>l' ~ •OHII~ 1111~110!1 ~nulo;;. An~nlo EIOf!~f~ ~II\~cl•~letm Av~:ndafio ~ Blind o~. Harrt~.nco LA:!:t~ro. J¡q~bol . B~~>rtio~; ie~getll'. C'aban:~ Jo~n.~n(.lwm Banom~ Coaw:~odo I~l ~'\L-.1 Otll.'b~ (~nmcí~t'O M uJtca~ ~lr.a ~ Pt~fia d~ !'~ ~~ P~rcz ~ (Ciéuu~) . (llucutl.\cn~llra :\l •~nnl!l ~an T~·~·r Dltl.~. Ri1~t..'Ot! C~r Frnud~~, Hill~CO>~ Ri&'-l'~ Ri,,~{'fJ:-1 (Jo~li ~· .Jo.,~ Koble~ .Jo11~ Hntiríp,uCl~ Gr<>~•r'o. Hijo~ 1~. Di~ro ~ieolá~; H11i~: ~.\."''rA ,r,~:" i111ili~>n11 ~ lJrit!lc~ product~::; 7~1;) h<~Y Tolí~. ~Iagdalena indu~trial ~mbal' abundanci<~ abund~t . ~ bo~que:,; fruto~ ~e int.en~lcncia al ca~za f~ Qt~ina h~ propue::~­bosqu~; bal~íos; btl.ldlu~ ~nll fo.~ ip~tOII. a(ifpll~l'\ ~it•nt t·af~. demá~ tit·n~ tanto~< h~::c l nad('t·o~ IIIIIUllt'~ l~I'OI'11'dnd terrenol~ i~>lll\: ~ lo•t •t•itoriuJc~. pn~tos na.hut~lc..: ll~IIÍrtlt'l\Hli""'C', lo~ pu,.to~ ll1'11 ll~úlln. 1;\~W '·~I'ÍI\-< 1'•~16n, ~M ¡r.,Hj~iil')"•' (Spizaett~s Grull~s, Colornbit~ rict~ (.~.11eleagrina.), paí~ geo~ráfica/< ~on: 1:~ lJ11t~ufJ1tt·tia. t'undim~marca. ~us txtmnjrra~. rcgiune<~ ~e pn~to t~t7.:1 S ~l· ron.~titu!tl" gr~nado ro~ v~, l111ncr•~ dr<~t <·n~ordo. t·~pl'cínlmcr\lc ~~ ~~1 m•gf'u:~, :o;el~>cOIÓn ~n din('t.~ rodm~tdo ma.~·ctl, alguno~ n.~.~n~ oxtrnnjcr·R~, ~c:a.~comu, de~'l.t, ·A~t-c.~lritt'•, >.TL1\~MC.\.- ~a.huua:. ~1 la~> área::~ co~tancl!l!! ~r ugd.lltmt~. l~ ganado.~ hu('no~ MAGD.\L~:- .\. ltwlo~ ~ogamoRo, agun~ C~tldns. ~artño. ~lla cxist~n f'SJl•ccifllc~ ~on lo~ toncno~ ~xcdentes tamhi~n lrm~ ~ d~: ,divcn~a la~ e~tableccnsc eh~ capit¡~le:.c e~tl'nnje ros l~ ~e ~on. cadt~ ~nos di>~m inuir ~ ft~mllin. ~ >~ ~ant andcr ~ recib~n val'ia~ ~igl o Bu~naventura ~ntillas ELÉCTRIC~. - alc~nzando fábrica~ p<~ra. pne:o~ta~ ~xplotacit.m la,~ LO~ cnau~:ntra,n fahri~·aci6n l~rticulos IJttt~lel:> ~stuiJlecida;:; d~i: A.nt.io~.:~uia. toilll.~ f!~bricas ga~eu8a~; L.:.~- ~lanizale.~. CFlME~TO ~amper, ~;cuno es.tt~ mi~;ma. bnhln~ines ~.m.uLitlad JADÓ~ cxiRt~ d~· uroma.ti~ado [H'oduc~ c~t lidaú ~ jabón e&p~rma.s O~ fá.hdcm~ N: l'ílla.~ e~ü· pni~ tle-'~arrollo l'igc~rro~> .~ fábrica~ c·~tn l'~ta.hh·uimit>ul nu~arama.n~a ' ¡niU C'Ípt~h.:~< ciudadn:~. oan1n1footu~ra. d~ moa'l.t:lda.~ ~lcdellíu , Ra.~Tanqllilla la~ falJr.ícttl!iór~ OESTTJ..Ano~. -. prorlue~m p~ís clas~.1 p&~·a mueble~. cuoro~ Ln.~ gt·&nde~ caotidadt:t-~ ~~~ sej~, tl1m~ble:~, eS}J~jol! ~~~a
Enlace permanente
https://www.cervantesvirtual.com/obra/colombia-cafetera--parte-42-agricultura-ganaderia-flora-y-fauna-874458
Enlaces

Exportar

  • RDF
  • JSON
  • BibTeX

Realizar otra búsqueda